.
.

Privaatsuspoliitika

Vastutav töötleja ja tema kontaktinfo

Isikuandmete vastutav töötleja on SIA Artima (ühtne registrikood 40003717772, juriidiline aadress: Rīga, Artilērijas 24-15, LV-1011), kellele kuulub kingapood Gabi ning internetipood www.gabi.ee , edaspidi – Gabi.
Gabi kontaktinfo isikuandmete töötlemisega seotud küsimuste osas: artima@artima.lv. Seda kontaktinfot kasutades või Gabi juriidilisele aadressile pöördudes saab esitada küsimusi isikuandmete töötlemise kohta.

Privaatsuspoliitika eesmärk

Privaatsuspoliitika eesmärk on anda teavet isikuandmete töötlemise eesmärgi, mahu, kaitse ja töötlemise ajavahemike kohta.
Isikuandmed on mis tahes teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku ehk Gabi kliendi kohta, näiteks: nimi, perekonnanimi, isikukood, elukoha või kohaletoimetamise aadress, isiklik telefoninumber, isiklik e-post, amet, saadud teenused, arveldusinfo, teave telefoni- ja elektroonilise side kohta ning muu teave, mis on setud füüsilise isikuga – Gabi kliendiga.

Kohaldamise ulatus

Privaatsuspoliitikat kohaldatakse privaatsuse ja isikuandmete kaitse tagamiseks seoses füüsiliste isikutega ehk andmesubjektidega (edaspidi – kliendid):
 • potentsiaalsete, endiste ja praeguste Gabi klientide ja ostjatega,
 • Gabi internetipoe külastajatega,
 • Gabi kaupluste, büroo ja teiste ruumide külastajatega, sealhulgas nendega, kes jäävad videovalve alasse;
Privaatsuspoliitika kehtib andmetöötluse kohta sõltumata sellest, millisel kujul või millises keskkonnas klient isikuandmeid annab (Gabi internetipoes, mobiilirakendustes, paberil või elektrooniliselt) ning millistes süsteemides või millisel kujul paberil neid töödeldakse.

Isikuandmete töötlemise eesmärgid

Gabi töötleb isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:
 • Kauba müümiseks ja kommertstegevuseks:
  - kliendi tuvastamiseks ja teenindamiseks;
  - saatelehe või arve koostamiseks;
  - kauba kohaletoimetamiseks (saatmiseks);
  - kauba tagastamiseks või ümbervahetamiseks;
  - osturaha tagastamiseks;
  - garantiikohustuste täitmiseks;
  - kauba täiustamiseks, uute toodete arendamiseks;
  - kommertseesmärkideks – kauba reklaamimiseks ning levitamiseks;
  - klientide kaebuste läbivaatamiseks ning töötlemiseks;
  - klientide hoidmiseks ja lojaalsuse tõstmiseks ehk lojaalsusboonuse andmiseks;
  - arvelduse haldamiseks ning aruannete koostamiseks;
  - veebisaidi ja mobiilirakenduste pidamiseks ning tegevuse täiustamiseks;
  - äri analüüsiks ja kavandamiseks;
  - statistika tegemiseks, veebisaidi ja teenuste kvaliteedi täiustamiseks;
  - klientidele sobiva sisuga reklaami tegemiseks.
 • Teabe andmiseks riigi- ja omavalitsusasutustele õigustloovates aktides määratud juhtudel ja mahus.

Isikuandmete töötlemise õiguslik alus

Kliendi isikuandmete töötlemise, mida teostab Gabi, õiguslikud (seaduslikud) alused on järgmised:
 • kliendi avaldus või tellimus – et täita kliendi tellimust (ostu), et toimetada kaup kliendini, tagastada kaup või raha, ümber vahetada kaup, vaadata läbi kliendi kaebus, täita garantiikohustusi jms;
 • normatiivaktide täitmiseks – et täita Gabile seotud õigustloovates aktides sätestatud kohustust;
 • kliendi nõusolek;
 • õigustatud huvid – et realiseerida Gabi õigustatud huve, mis tulenevad õigustloovatest aktidest või Gabi ja kliendi vahelisest kohustustest.
  Gabi õigustatud huvid on:
  • äritegevus;
  • kaupade müümine;
  • tagada lepingukohustuste täitmine;
  • säilitada klientide avaldused kaupade ostmise kohta, muud avaldused, märkused nende kohta, sh märkused, mis on tehtud suuliselt, kõnekeskusesse helistades, interneti kodulehel;
  • analüüsida Gabi kodulehe ja internetisaitide tegevust, välja töötada ja kasutusele võtta nende täiustusi;
  • hallata kliendikontot Gabi kodulehel;
  • teha toiminguid klientide hoidmiseks;
  • segmenteerida klientide andmebaasi kaupade tõhusamaks müümiseks;
  • arendada kaubasortimenti;
  • reklaamida oma kaupa, saates kommertsteadaandeid;
  • saata teisi teadaandeid tellimuse või kohustuste täitmise ning täitmiseks oluliste tingimuste kohta;
  • viia läbi kliendiküsitlusi kaupade kohta;
  • tagada finants- ja äriarvestus ning -analüütika;
  • tagada kaupade müümise ja kohaletoimetamise tõhusus ning seda edendada;
  • hallata makseid ning tasumata makseid;
  • oma õigustatud huvide kaitseks ja juriidilise abi saamiseks pöörduda riigi- või omavalitsusasutustesse ning kohtusse;

Isikuandmete töötlemine

Gabi töötleb isikuandmeid vastavalt andmetöötluse eesmärkidele ning õiguslikule alusele.
Gabi töötleb kliendi andmeid, kasutades tänapäevaseid tehnoloogilisi võimalusi, arvestades olemasolevaid privaatsusriske ja Gabile mõistlikult kättesaadavaid organisatsioonilisi, finants- ja tehnilisi ressursse.
Kliendi keeldumine anda Gabile isikuandmeid, mis on hädavajalikud teatud toimingute sooritamiseks, tekitab kliendil raskusi saada ning Gabil täita teatud tegevusi, näiteks: osta/müüa kaupa Gabi internetipoes, tellida kauba kohaletoimetamist, kaupa kohale toimetada, kaupa tagastada, saada/tasuda osturaha, saada/anda lojaalsusboonuseid jt.
Gabi võib kliendi suhtes rakendada automatiseeritud otsuste vastuvõtmist, s.o selliste, mille aluseks on ainult automatiseeritud töötlus ja mis toimuvad tehnoloogiliste vahendite abil, ilma inimese kaasabita. Klient võib esitada vastuväiteid automatiseeritud otsuste vastuvõtmise osas; mõningatel juhtudel võib see piirata klientidele kättesaadavate võimaluste kasutamist või saamist (näiteks, taotleda kauba tagastamist ja osturaha tagasimaksmist).
Kliendi tellimuste (ostude) kvaliteetseks ja kiireks täitmiseks võib Gabi volitada kolmandaid isikuid ehk oma koostööpartnereid teostama erinevaid kauba kohaletoimetamisega seotud ülesandeid, näiteks ostetud kauba saatmine, arvete väljastamine jms. Kui kolmandad isikud ehk koostööpartnerid töötlevad nende ülesannete täitmiseks Gabi käsutuses olevaid kliendi isikuandmeid, käsitletakse vastavaid kolmandaid isikuid ehk koostööpartnereid volitatud töötlejatena ning Gabil on õigus edastada neile ülesande täitmiseks vajalikke kliendi isikuandmeid sellises mahus, millises need on vajalikud konkreetse toimingu teostamiseks.

Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele ja kolmandate riikide subjektidele

Gabi ei avalda ega edasta kolmandatele isikutele kliendi isikuandmeid või mis tahes muud kliendi kohta käivat teavet töötlemiseks väljaspool Euroopa Liitu ja Euroopa Majanduspiirkonda, välja arvatud:
 • kui vastavale kolmandale isikule tuleb andmeid anda sõlmitud lepingu raames, et teostada mõnda lepingu täitmiseks vajalikku või seadusega delegeeritud funktsiooni (näiteks pangale arveldamise raames või teenuse tagamiseks, näiteks, et toimetada kulleri või pakiautomaadi abil kaup kohale);
 • kui see on kooskõlas kliendi selgesõnalise ja vabatahtliku nõusolekuga;
 • õigustloovates aktides sätestatud isikutele, sätestatud juhtudel, korras ja mahus;
 • Gabi õigustatud huvide kaitseks, näiteks pöördudes kohtusse või teistesse riigiasutustesse isiku vastu, kes on kahjustanud Gabi õigustatud huve.

Isikuandmete kaitse

Gabi kaitseb kliendi andmeid, kasutades tänapäevaseid tehnoloogilisi võimalusi, arvestades olemasolevaid privaatsusriske ja Gabile mõistlikult kättesaadavaid organisatsioonilisi, finants- ja tehnilisi ressursse, sealhulgas kasutades järgmisi turvameetmeid:
 • andmete krüpteerimist, edastades andmeid (SSL-krüpteerimine);
 • tulemüüri;
 • sissetungimise kaitse ja avastamise programmid;
 • teisi kaitsemeetmeid vastavalt viimase aja tehnika arengu võimalustele.

Isikuandmete säilitamise kestus

Gabi säilitab ja töötleb kliendi isikuandmeid, seni kuni eksisteerib üks neist alustest:
 • seni kuni õigustloovates aktides sätestatud korras saab Gabi või klient realiseerida oma õigustatud huve (näiteks, esitada vastuväiteid või esitada nõue kohtus);
 • seni kuni Gabil on õigustloovates aktides sätestatud kohustus säilitada andmeid;
 • seni kuni klient on nõus vastava isikuandmete töötlemisega, kui ei eksisteeri muud andmetöötluse seaduslikku alust.
Kui siin loetletud asjaolud lõpevad, kustutatakse kliendi isikuandmed.

Juurdepääs isikuandmetele ja muud kliendi õigused

Kliendil on õigus:
 • saada oma andmete töötlemisega seotud normatiivaktides sätestatud teavet. Gabi internetipoe klientide teave asub ja on kättesaadav privaatsel veebisaidil www.gabi.ee/profile, kus klient saab veenduda oma andmete õigsuses ning neid parandada.
 • vastavalt normatiivaktidele nõuda Gabilt juurdepääsu oma isikuandmetele,
 • nõuda Gabilt kliendiga seotud isikuandmete täiendamist, parandamist või kustutamist või töötlemise piiramist,
 • esitada vastuväiteid töötlemisele (sealhulgas isikuandmete töötlemisele, mida teostatakse Gabi õigustatud huvidele tuginedes),
 • andmete ülekandmisele.
Need õigused on realiseeritavad, kuniks andmete töötlemine ei ole tingitud Gabi kohustustest, mis tulenevad kehtivatest õigustloovatest aktidest ning mida teostatakse avalikes huvides.
Klient võib esitada taotluse oma õiguste realiseerimiseks:
 • kirjalikus vormis kohapeal Gabi jaemüügikauplustes, näidates isikut tõendavat dokumenti;
 • elektronposti teel, allkirjastades turvalise elektroonilise allkirjaga;
 • privaatsel veebisaidil www.gabi.ee/profile

Küpsiste töötlemine

Gabi veebisait (internetipood) võib kasutada küpsiseid. Gabi veebisaidil (Gabi internetipoes) võivad olla lingid kolmandate isikute kodulehtedele, kus on omad kasutus- ning isikuandmete kaitse tingimused, mille eest Gabi ei kanna vastutust.
Gabi veebisaiti (Gabi internetipoodi) külastades kuvatakse kasutajale aken teatega sellest, et veebisaidil kasutatakse küpsiseid. Selle teateakna sulgemisega kinnitab kasutaja, et on tutvunud küpsiste kohta käiva teabega ning nõustub sellega. Iga veebilehitseja privaatsusseadetes on võimalus piirata küpsiste kasutamist ja need kustutada. Samas tuleb arvestada, et kohustuslike ja funktsionaalsete küpsiste kasutamisest ei saa keelduda, kuna ilma nendeta ei saa tagada saidi ja kodulehe täisväärtuslikku toimimist.
Gabi internetipoes (veebisaidil) kasutatakse küpsiseid, tuvastades kasutajaid kui unikaalseid, kuid anonüümseid isikuid. Küpsiste kasutamine aitab Gabil täiustada osutatavaid teenuseid, näiteks säilitades kliendi vaadatud kaupade nimekirja. Küpsiste kasutamine aitab Gabil registreerida külastajate arvu ning koostada statistikat ning koguda teavet vaadatud kauba või ostude kohta. Kõik need andmed kogutakse anonüümselt, mis tähendab, et me ei saa ühendada andmeid üksikkasutajaga või autenditud kasutajaga, kes on sisse loginud meie autentimisteenuse kaudu.

Muudatused privaatsuspoliitikas

Gabil on õigus ühepoolselt muuta privaatsuspoliitikat, tehes kliendile kättesaadavaks selle kehtiva versiooni. Privaatsuspoliitika kehtiva versiooniga on võimalik tutvuda Gabi veebisaidil www.gabi.ee/privacy.